Rhannu’r baich.
Ymladd anghyfiawnder.
Dod a gobaith.

Cyngor cyfreithiol di-dâl a diduedd, sy'n mynd i'r afael â materion lles cymdeithasol gan gynnwys budd-daliadau lles, dyled, tai a chyfraith cyflogaeth.

 
JFF.png
 

Cefnogi'r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr lles cymdeithasol yng Nghymru.

O fis Ionawr 2020, bydd Canolfan Gyfraith Speakeasy yn cynnal ein pedwerydd Cymrawd Cyfiawnder yn Gyntaf. Sefydlwyd y Cynllun Cymrodoriaeth yn Gyntaf yn Gyntaf yn 2014 i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr sydd wedi ymrwymo i faterion budd y cyhoedd a chyfiawnder cymdeithasol sydd am ddilyn gyrfa mewn cyfraith lles cymdeithasol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cwblhau contract hyfforddi dwy flynedd ar draws pedair sedd cyfraith lles cymdeithasol gan gynnwys budd-daliadau lles, dyled, tai a chyfraith cyflogaeth. Byddwch yn datblygu prosiect cyfiawnder cymdeithasol ac yn ymuno â mudiad cynyddol Cymrodyr Cyntaf yn Gyntaf.

Dyddiad cau 16 Medi 2019

Ffeindia Ni

 

166 Richmond Road
Caerdydd
CF24 3BX

029 2045 3111
info@speakeasy.cymru

“Rydw i mor hapus…mae fe i gyd lawr i chi. Mae fel bod rhywun ar fy ochr i. Rwy’n gallu cymryd anadl nawr. Bydd hyn yn gadael i fi gael rhywle i fyw. Mae’n anhygoel. Diolch.” 

DIM ANGEN APWYNTIAD

Pan ych chi mewn argyfwng dych chi ddim esiau aros wythnosau am apwyntiad, rych chi eisiau bod wyneb yn wyneb ag arbenigwr mor gyflym â phosib. Dyna pam ryn ni’n cynnig clinigau cyngor agored bob wythnos ble mae modd cael cyngor di-duedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim. Cyflogwn gyfreithwyr sydd naill ai’n weithredol neu o dan hyfforddiant fel eich bod chi’n gwybod eich bod yn cael y cymorth gorau posibl.

Mae ein clinigau yn gweithredu yn ôl trefn y cyntaf i’r felin. Oherwydd y galw sydd am ein help, mae’r clinigau’n gallu llenwi’n fuan felly byddwch yn brydlon os gwelwch yn dda.

Budd-daliadau

DYLED

Tai

GWaith

“Diolch yn fawr am bopeth… ni allaf esbonio beth yw’r rhyddhad. Diolch am eich holl waith caled.”

ein dylanwad

Does dim geiriau ‘da fi i ddweud yn iawn mor ddiolchgar rwy’n teimlo am eich cefnogaeth! I fod yn onest, rwy wedi ffeindio’r 14 mis diwethaf yn anobeithiol ar adegau. Yn waeth na dim, yn ddibwynt. Mae eich cefnogaeth wedi bod yn ffantastig.
— 14.11.2018
Rwy mor falch..i chi mae’r diolch i gyd. Mae e fel ‘sa ‘na rywun wrth fy ochr. Gallaf anadlu’n well nawr. O’r blaen doedd dim arian ‘da fi. Bydd hyn yn meddwl mod i’n gallu ffeindio lle i fyw. Mae’n anhygoel. Diolch.
— 16.01.2018
Roedd ansawdd y cyngor cyfreithiol yn wych, o’n i’n teimlo’n gyffyrddus iawn yn ateb cwestiynau…proffesiynol iawn, caredig, cydweithredol bob amser…Rwy’n credu bod Speakeasy’n gwneud job arbennig a’u bod yn chwarae rhan werthfawr yn y gymuned.
— 30.11.2017

Ein dyheuad yw helpu pobl i ddod o hyd i gyfiawnder. Mae pawb yn ein tîm o gyfreithwyr a chynghorwyr yn arbenigwyr yn eu maes ac felly medrwn helpu gyda’r problemau mwyaf astrus. Ni yw’r unig gorff elusennol i gynnig cytundebau hyfforddiant uchel eu parch Cymdeithas Cyfiawnder Cyntaf i’r rhai sy’n dilyn gyrfa mewn cyfraith lles cymdeithasol ac ryn ni wedi derbyn sawl gwobr am ein gwaith arloesol. Mae ‘da ni Nod Ansawdd Arbenigol Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol i chi gael bod yn hyderus bod ein gwasanaeth yn cael ei reoli’n dda ac yn cynnig gofal gwych i’n clientiaid.

Cyfreithiwr y Flwyddyn Pro Bono 2003

Cyfreithiwr y Flwyddyn Pro Bono 2003

Gwobr LawWorks Cymru 2015 & 2016

Gwobr LawWorks Cymru 2015 & 2016

Cymrodyr Cyfiawnder Cyntaf 2018

Cymrodyr Cyfiawnder Cyntaf 2018

“Rydw i ar goll am eiriau i fynegi fy niolchgarwch yn ddigonol, fy niolch am eich cefnogaeth! Mae eich cefnogaeth wedi bod yn anhygoel.”

edited.jpg

Rhoi

Mae ein holl wasanaethu ar gael i unrhyw un sydd angen ein help. Dyn ni ddim yn codi tâl. Byth.

Mae hyn ond yn bosibl trwy haelioni ein cefnogwyr sydd yn rhoi be maen nhw’n gallu er lles eu cymuned.