Clinig cyngor ar fudd-daliadau


Pob dydd Llun 10:00-12:30

Mae ad-drefnu’r system les wedi cael effaith enfawr ar filoedd o bobl. Efallai bod ti ddim yn deall bethH ddylet ti fod yn ei dderbyn neu sut i wneud cais, neu efallai bod dy daliadau wedi cael eu torri neu eu hatal yn gyfangwbl.

Mae ein clinigau galw heibio yn agored i unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yng Nghaerdydd a gallant eich helpu i hawlio'ch hawl i fudd-dal cywir a dod o hyd i fwy o sefydlogrwydd ariannol. Gallwn eich grymuso i herio penderfyniadau a wneir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, eich awdurdod lleol, a JobCentre Plus.

Green 2.jpg

HAWLIAU

Does neb yn gwybod beth sydd o’u blaen nhw. Pan fydd dy fywyd yn newid, beth bynnag yw’r rheswm, gallet ti fod yn gymwys i hawlio cefnogaeth ariannol i wneud pethau ychydig jest ychydig bach yn rhwyddach. Gallwn ni dy helpu i weithio mas pa help sydd ar gael a sut wyt ti’n gallu ei hawlio.

Blue 2.jpg

APELIADAU

Weithiau mae’r DWP yn gwneud penderfyniad sy’n annheg, yn anghywir neu hyd yn oed yn anghyfreithlon. Gallwn ni dy helpu trwy’r broses apeliadau o safbwynt ail-ystyriaethau gorfodol, cyflwyniadau ysgrifenedig ac mewn rhai achosion cynrychiolaeth o flaen tribiwnlys.

Pink 2.jpg

CREDYD CYNHWYSOL

Os ydy cyflwyno CC wedi effeithio arnat gallwnni dy helpu i ddatrys problemau gan gynnwys hawl preswylio, taliadau hwyr, dyledion rhent a didyniadau anfforddiadwy. Os wyt yn hawlio budd-daliadau etifeddiaeth gallwn dy gynghori ynghylch effaith trosglwyddo i CC.