Warren Palmer
Cyfarwyddwr y Canolfan

WP.jpg

25 mlynedd yn ôl, agorodd drysau’r Speakeasy Advice Centre gan ymestyn allan tuag at bobl oedd yn cael eu trechu gan ddyled a brwydrau ariannol. Mae dyled yn niweidio teuloedd ac ungolion hen ac ifanc. Mae’n effeithio iechyd corfforol a meddyliol, mae’n bwrw cyrhaeddiad academaidd ac yn amddifadu pobl o gyfleoedd. Mae’n gallu teimlo fel trobwll o anobaith a thywyllwch.

Weithiau mae pobl yn gwneud dewisiadau gwael – ond onid yw hynny’n wir amdanon ni i gyd? Yn aml mae pobl angen help yn fuan, ond dyw e ddim yn dod. Mae credyd rhwydd wastad ar gael, ond am bris drud ofnadwy. Os ydych yn ofni colli eich cartref neu yn wynebu dewis rhwng prynu bwyd neu gynni’r gwres, mae benthyg mwy er mwyn cynnal eich teulu yn gallu ymddangos fel yr unig opsiwn.

Mae modd gwneud rhywbeth ond yn aml mae hynny’n gofyn am rywun gyda gwybodaeth a phrofiad arbenigol, rhywun a fydd yn ceisio cyfiawnder ar gyfer y cleient, heb gael ei rwystro gan fygythiadau credydwyr a beilïaid. Ond yn fwy na hynny, mae’n gofyn am rywun fydd yn trin y cleient â thosturi, sydd ddim yn barnu ond yn rhoi gobaith ac yn sefyll gyda nhw dros yr wythnosau neu’r misoedd y mae’n cymryd i ddod yn rhydd o ddyled affwysol.

 

Rhannu’r baich

Yn 1992 daeth aelodau o Glenwood Church yn ymwybodol bod mwy a mwy o bobl yn cael eu dal mewn caledi ariannol a dyled. Gan gydnabod, er mwyn dianc o'r cylch gwanychol hwn, mae pobl angen cymorth arbenigol yn aml, maent yn lansio gwasanaeth cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol - Canolfan Gynghori Speakeasy. Dros y 25 mlynedd diwethaf, rydym wedi helpu miloedd o unigolion a theuluoedd i ddelio â'u materion dyled, yn ogystal ag ehangu ein gwaith i feysydd budd-daliadau lles, cyfraith tai a chyflogaeth. Rydym yn ymdrechu i wasanaethu ein cymuned gyda thosturi, amynedd ac awydd cyson i geisio cyfiawnder i'r rhai sy'n cael trafferth i gynrychioli eu hunain.

 

Brwydro yn erbyn anghyfiawnder

Y llynedd, am bob £ 1 o arian a gawsom, fe sicrhawyd £ 8.49 o fudd ariannol i'n cleientiaid gan arwain at iechyd gwell a llai o debygolrwydd o broblemau yn y dyfodol. Ein gweledigaeth yw gweld pobl yng Nghaerdydd yn codi eu hunain allan o dlodi. Ein nod yw sicrhau bod pobl:

Green 2.jpg

rhyddhau pobl o’r gofid parlysol sydd ynghlwm â dyled a’u gweld yn chwarae rhan weithredol yn eu cymuned

Blue 2.jpg

bod pobl yn gallu bwydo eu hunain a’u teuloedd yn briodol

 
Pink 2.jpg

bod pobl yn byw mewn tai o ansawdd da, yn saff rhag bygythiad colli cartref a digartrefedd

Orange 2.jpg

bod pobl yn gallu gwresogi eu cartrefi a fforddio talu eu biliau

 

Dod â gobaith

Yn Speakeasy credwn fod pawb yn haeddu cael gafael ar gyngor arbenigol, diduedd. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau ffynonellau ariannu cynaliadwy sy'n golygu nad ydych yn talu am ein gwasanaethau. Byth. Rydym ond yn cyflogi cyfreithwyr sy'n ymarfer a dan hyfforddiant sy'n darparu cyngor cyfreithiol arbenigol, cymorth a chynrychiolaeth. Rydym yn arbenigo mewn dyled, budd-daliadau lles, tai a chyfraith cyflogaeth. Rydym wedi darparu cyngor o ansawdd uchel yn ardal Caerdydd ers 25 mlynedd, gan helpu miloedd o deuluoedd ac unigolion i geisio cyfiawnder. Nid oes rhestr aros ar gyfer apwyntiadau. Yn hytrach, rydym yn cynnig sesiynau galw heibio wythnosol mewn amrywiaeth o leoliadau fel y gallwch gael help yn gyflym. Mae ein holl gyngor yn rhad ac am ddim, yn ddiduedd ac yn gyfrinachol.