Clinig cyngor ar ddyledion


Bob dydd Mawrth 10:00-12:30

Gall dyled gael effaith andwyol ar unigolion a theuluoedd fel ei gilydd. Efallai y byddwch yn teimlo'n ddryslyd ac yn gaeth gan amserlenni ad-dalu afrealistig, galwadau ffôn a llythyrau ymosodol neu fygythiad o weithredu gan feilïaid.

Mae ein clinigau galw heibio yn agored i unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yng Nghaerdydd ac yn cynnig cyngor ymarferol i'ch helpu i reoli'ch dyled, gweithio tuag at ddod yn rhydd o ddyled ac aros yno. Gallwn drafod gyda'ch credydwyr ar eich rhan a'ch tywys trwy'r broses o glirio'ch dyled unwaith ac am byth.

Green 2.jpg

cael rheolaeth

Y cam cyntaf bob amser yw'r anoddaf, ond gallwn eich helpu i ddeall yn union faint sy'n ddyledus gennych. Byddwn yn eich helpu i lunio cyllideb fforddiadwy fel y gallwch weld ble mae'ch arian yn mynd.

Blue 2.jpg

negodi

Byddwn yn cysylltu â'ch credydwyr ar eich rhan i drefnu taliadau fforddiadwy a rhewi llog i roi rhywfaint o le i chi anadlu. Byddwn yn eich helpu i roi diwedd ar y galwadau ffôn cyson a bygythiad beilïaid.

Pink 2.jpg

dileu

Byddwn yn eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus ar y ffordd orau o glirio'ch dyled am byth. I rai, bydd yn gynllun talu fforddiadwy, i eraill fel Gorchymyn Rhyddhad Dyled neu fethdaliad trwy ein cyfryngwyr mewnol.